Regelgeving

Decretale onderbouw

De recente reorganisatie van de Vlaamse overheid, bekend als Beter Bestuurlijk Beleid, houdt ook een grondige hervorming in van het Vlaamse adviesstelsel. De basis voor de herschikking werd gelegd met het Kaderdecreet tot regeling van de strategische adviesraden van 18 juli 2003 dat op zijn beurt verfijnd werd door het decreet van 22 december 2006.

Het Kaderdecreet bepaalt dat, in de mate van het mogelijke, per beleidsdomein één strategische adviesraad wordt opgericht. Daarnaast legt het decreet een aantal algemene principes vast over de adviesverlening en de werking. Binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie is dat voor de aspecten Wetenschap en Innovatie de VRWI en voor het aspect Economie de Sociaal-Ecnomische Raad voor Vlaanderen (SERV).

Het decreet Wetenschaps- en innovatiebeleid, waarin de oprichting van de strategische adviesraad 'Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie' werd geregeld, werd definitief goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 30 april 2009. Het decreet trad in werking op 1 januari 2010 door het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2009.

Dit decreet werd op 23 april 2014 gewijzigd. De tekst is tot op heden niet geconsolideerd in de Vlaamse Codex, maar wel beschikbaar gesteld op de website van het Vlaams Parlement. De wijziging bepaalt een verandering in de samenstellingsprocedure van de Raad:

"De Vlaamse Regering stelt zeven leden aan, waaronder vier uit (voorheen: 'met voeling met') het bedrijfsleven waaronder de voorzitter en drie uit het maatschappelijk middenveld, op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschappelijk onderzoek en het technologisch innovatiebeleid."

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie is de uitvoering van artikel 11 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden dat stelt dat een strategische advies raad zijn eigen werking regelt en ter voorbereiding werkcommissies kan instellen. Het werd door de Raad goedgekeurd in zijn vergadering van 25 maart 2010, en aangepast op de vergadering van 22 april 2010.