Advies 103

Advies, BOF
VRWB-advies 103

De VRWB werd om advies gevraagd bij de wijziging van het BOF-besluit. In het nieuwe besluit zijn elementen opgenomen waarmee minister Fientje Moerman het onderzoekspotentieel van de universiteiten wil versterken. Zo wordt de verdeelsleutel gewijzigd om het HRM-beleid voor het ZAP te dynamiseren en worden een aantal bijkomende ZAP-posities gefinancierd, hoofdzakelijk belast met onderzoekstaken. Het wijzigend besluit regelt ook de verdeling van de Methusalemfinanciering.

De beleidsoptie waarin incentives aan de universiteiten worden gegeven om de 'inteelt' van onderzoekers en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke onderzoekers weg te werken, wordt door de VRWB volledig onderschreven. Wel wordt de bemerking gemaakt of het BOF hiervoor het meest aangewezen kanaal is. Het BOF is namelijk hét intra-universitaire kanaal voor financiering van fundamenteel onderzoek, waarbij er naar wordt gestreefd zoveel mogelijk onderzoeksoutput gedreven criteria voor de verdeling van deze middelen op te nemen. De outputgedreven criteria, zoals uitgewerkt door de VLIR-werkgroep onderzoek, moeten daarom prioritair worden opgenomen.

De beoogde versterking van het onderzoekskader krijgt de volledige steun, maar de voorgestelde modaliteiten zullen leiden tot het ontstaan van een derde categorie ZAP-ers, aldus de VRWB. Aan deze waarschuwing werd inmiddels tegemoetgekomen: op 15 september keurde de Vlaamse Regering een nieuwe versie principieel goed, waarin werd geopteerd om de bijkomende ZAP-mandaten samen te voegen met de zgn. ZAP-BOF-mandaten.

De VRWB herhaalt zijn waardering voor het Methusaleminitiatief dat excellentie ondersteunt en de beste onderzoeksploegen toelaat zich nog beter te profileren door hen meer middelen en een langere horizon te verschaffen. De concrete uitwerking zoals omschreven in het ontwerpbesluit, lijkt echter zeer omslachtig. Daarom wordt nogmaals benadrukt om deregulering na te streven: een grotere flexibiliteit in de modaliteiten en regelgeving voor implementatie zou de doelstellingen van dit prestigieuze programma nog kunnen verbeteren en het succes van de maatregel waarborgen.