Advies 217 - Advies bijzondere commissie klimaat Vlaams Parlement

Advies
cover VRWI-advies 217

Wil Vlaanderen de klimaatuitdaging aangaan, moet het blijven investeren in wetenschap en innovatie en vasthouden aan de 1%-norm voor publieke O&O-middelen. De VRWI biedt in dit opzicht de resultaten aan van zijn Toekomstverkenningen 2025 als referentiekader bij uitstek voor nieuwe innovatietrajecten die kunnen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Van de zeven transitiegebieden zijn er maar liefst drie die een sterke link hebben met het klimaatbeleid, met name New Energy Demand and Delivery, Smart Resources Management, en Urban Planning, Mobility Dynamics and Logistics. We willen dan ook dat de Vlaamse Regering inzet op de WTI-prioriteiten die erbinnen gedefinieerd werden. Dit is de kernboodschap van de VRWI aan de Bijzondere Commissie Klimaat van het Vlaamse Parlement.

Daarnaast hebben we ook aanbevelingen geformuleerd voor een verdere reductie van de broeikasgasemmissies in Vlaanderen, een energie-efficiëntere economie, een klimaatvriendelijker transport enz.